< ย้อนกลับ

KR1 : Customer Satisfaction


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 1 ความพึงพอใจคลินิกผู้ป่วยนอก เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 89.00 %
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหอผู้ป่วย เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 85.50 %