< ย้อนกลับ

KR10 : Process Improvement Result


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 ระยะเวลาการรอคอย เวลา (นาที) 45.00 0.00 นาที
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ภาพรวม (/ 1,000 visits)
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระดับ Near Event (/ 1,000 visits)
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระดับ Adverse Event (/ 1,000 visits)
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 ระยะเวลาในการรอพบแพทย์คลินิกบริการผู้ป่วยนอก เวลา (นาที) 0.00 0.00 นาที
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 6 ระยะเวลารอรับยาผู้ป่วยนอก เวลา (นาที) 0.00 0.00 นาที
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 7 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีระยะเวลารอคอย admit น้อยกว่ากำหนด เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 8 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีระยะเวลารอคอยจำหน่ายน้อยกว่า 45 นาที (ผู้ป่วยสิทธิเงินสด, ราชการ, คู่สัญญา) เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 9 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีระยะเวลารอคอยจำหน่ายน้อยกว่า 2 ซม.(ผู้ป่วยสิทธิประกันชีวิต) เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 10 ระยะเวลารอรับยาผู้ป่วยกลับบ้าน (ผู้ป่วยใน) เวลา (นาที) 0.00 0.00 นาที
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 11 จำนวนอุบัติการณ์ เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูงไม่พร้อมใช้งาน จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 12 จำนวนอุบัติการณ์ เครื่องมือแพทย์ไม่พร้อมใช้งาน จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 13 จำนวนครั้งของอุบัติการณ์การเกิดระบบสาธารณูปโภคหยุดทำงาน จนกระทบกับการรักษาพยาบาล จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 14 อัตราการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 15 อัตราการสอบเทียบตามแผนงานกำหนด เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 16 อัตราสินค้าคงคลังพร้อมเบิกจ่าย เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %