< ย้อนกลับ

KR12 : Improve Patient Experience


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราความสำเร็จของโปรแกรม PHR phase1 เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 อัตราความสำเร็จของระบบ HIE phase1 เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %