< ย้อนกลับ

KR13 : Easy for Workplace to Work


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราความสำเร็จของระบบ E-Office เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 อัตราความสำเร็จของระบบ E-document เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 อัตราความสำเร็จของระบบ EMR OPD เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 0.00 %