< ย้อนกลับ

KR14 : Data Management


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 0.00 %