< ย้อนกลับ

KR17 : อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ (Customer Retension)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 อัตราการรับรู้ เปอร์เซ็นต์ (%) 65.00 59.67 %