< ย้อนกลับ

KR18 : รายได้รวม (Revenue)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 รายได้รวม ล้านบาท (M฿) 2,000.00 1,836.00 M฿