< ย้อนกลับ

KR19 : ต้นทุนรวม (Total Cost)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 อัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายต้นทุนการบริหารจัดการ เปอร์เซ็นต์ (%) 5.00 5.00 %
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 2 อัตราการลดลงของค่าใช้จ่ายต้นทุนการรักษาพยาบาล เปอร์เซ็นต์ (%) 5.00 -1.00 %