< ย้อนกลับ

KR2 : Customer Engagement Score


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 1 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการต่อการบริการ วัดโดย NPS เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 77.57 %

Power BI