< ย้อนกลับ

KR20 : กำไรสุทธิ (Net Profit)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 กำไรสุทธิ ล้านบาท (M฿) 550.00 461.00 M฿