< ย้อนกลับ

KR27 : Employee Satisfaction Rate


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 1 อัตราความพึงพอใจด้านลักษณะงาน เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 85.72 %
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 2 อัตราความพึงพอใจด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 85.41 %
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 3 อัตราความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงาน เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 86.81 %
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 4 อัตราความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 86.32 %
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 5 อัตราความพึงพอใจด้านการสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 84.36 %
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 6 อัตราความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 83.42 %
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 7 อัตราความพึงพอใจด้านวัฒนธรรมองค์กร เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 84.06 %
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 8 อัตราความพึงพอใจด้านการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 83.84 %
[5.2]  ความผูกพันของบุคลากร 9 อัตราความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 85.80 %