< ย้อนกลับ

KR28 : ร้อยละการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร อยู่ในระดับ B+ (คะแนนมากกว่า 85)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 1 อัตราบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร (Core Value) ระดับ B+ เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 0.00 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 2 อัตราบุคลากรที่มีผลการประเมินความสามารถตามสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (Specific Competency) ในระดับ B+ เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 0.00 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 3 อัตราบุคลากรที่มีผลการประเมินความสามารถตามสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ในระดับ B+ เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 0.00 %