< ย้อนกลับ

KR29 : Employee Turnover Rate


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 1 Strategic group Turnover Rate เปอร์เซ็นต์ (%) 1.00 1.96 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 2 Core group Turnover Rate เปอร์เซ็นต์ (%) 2.00 9.43 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 3 Support group Turnover Rate เปอร์เซ็นต์ (%) 2.00 6.38 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 4 Transition group Turnover Rate เปอร์เซ็นต์ (%) 3.00 6.94 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 5 High performance employee Turnover Rate เปอร์เซ็นต์ (%) 1.00 0.00 %