< ย้อนกลับ

KR3 : Brand Building


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 1 อัตราการเพิ่มขึ้นของการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 59.67 %
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 2 Social media Mention Postitive เปอร์เซ็นต์ (%) 20.00 26.10 %
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 3 อัตราการเข้ารับบริการของผู้รับบริการที่มาจากสื่อประชาสัมพันธ์ เปอร์เซ็นต์ (%) 10.00 7.58 %
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 4 Content Marketing Online Offline เรื่อง (เรื่อง) 400.00 393.00 เรื่อง
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 5 Event and Road show จำนวนครั้ง (n) 6.00 0.00 n
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 6 Two-Way Communication and Meeting จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n