< ย้อนกลับ

KR30 : สัดส่วนบุคลากรแยกตามพันธกิจขององค์กร


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[5.1]  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 1 อัตรา 15% ของบุคลากร Strategic Group เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 80.13 %
[5.1]  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 2 อัตรา 65% ของบุคลากร Core Group เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 95.01 %
[5.1]  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 3 อัตรา 15% ของบุคลากร Support Group เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 87.00 %
[5.1]  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 4 อัตรา 5% ของบุคลากร Transition Group เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 55.61 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 5 สัดส่วนพยาบาลเฉพาะทาง เปอร์เซ็นต์ (%) 20.00 14.28 %