< ย้อนกลับ

KR33 : อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 ROA เปอร์เซ็นต์ (%) 30.00 24.00 %