< ย้อนกลับ

KR35 : ลูกค้าใหม่ (New Customer)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ เปอร์เซ็นต์ (%) 50.00 43.93 %