< ย้อนกลับ

KR36 : Customer Complant management การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ในระดับรุนแรง


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 1 ข้อร้องเรียนในระดับรุนแรง จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 2 การตอบสนองต่อการจัดการข้อร้องเรียน เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %