< ย้อนกลับ

KR37 : complication outcome


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราการผ่าตัดซ้ำ
[6.1]  กระบวนการทํางาน 2 re-admit rate (Admit ซ้ำภายใน 28 วัน) เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยศัลยกรรม เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยออร์โธปิดิก เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 6 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 7 อัตราทารเกิดภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิดที่มีการวางแผนการคลอด (Perinatal Elective Deliveries) เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 8 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสเลือด เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 9 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดตา เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
10 อัตราการเข้ารับบริการซ้ำภายใน 48 ชั่วโมง
11 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
12 อัตราการติดเชื้อ SSI
13 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
14 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล