< ย้อนกลับ

KR38 :


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราการบริหารยาผิดพลาด
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 จำนวนผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม