< ย้อนกลับ

KR39 : นวัตกรรมใหม่ (New Innovation)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
1 collaborative partnership เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
2 Product innovation เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
3 Service innovation เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %