< ย้อนกลับ

KR4 : Employee Engagement


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 1 อัตราความผูกพันของบุคลากร เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 81.00 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 2 อัตราความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรที่มีต่อองค์กร เปอร์เซ็นต์ (%) 85.00 85.06 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 3 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร Happinometer เปอร์เซ็นต์ (%) 75.00 62.80 %
[5.1]  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 4 อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[5.1]  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 5 จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[5.1]  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 6 ได้รับการรับรอง SHA ในปี 2565 เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 7 การมีส่วนร่วมกับองค์กร เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 0.00 %

Power BI