< ย้อนกลับ

KR40 : Supply Network Management Result


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราการมาตรวจตามนัด เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 2 อัตราการโทร pre-visit เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 3 อัตราการโทร post-visit เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 Adverse Event ได้รับการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 93.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 ความพึงพอใจของบริษัทยา/เวชภัณฑ์/Distributor ต่อองค์กร (ทั้งประเด็น คลังบัญชี การเงิน) เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 6 ความพึงพอใจของบริษัทยา/เวชภัณฑ์/Distributor ต่อหน่วยคลังเวชภัณฑ์ เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 7 อัตราความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 8 อัตราการได้รับพัสดุตรงตามเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %