< ย้อนกลับ

KR41 : Cyber Security


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[6.2]  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 1 จำนวนครั้งของการถูกโจมตีหรือการถูกบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำเร็จ จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[6.2]  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 2 จำนวนครั้งของการเกิด Downtime System มากกว่า 1 ชั่วโมง จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n