< ย้อนกลับ

KR42 : Customer Dissatisfaction


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 1 ความไม่พึงพอใจ เปอร์เซ็นต์ (%) 5.00 0.00 %