< ย้อนกลับ

KR47 : JCI


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราความสำเร็จตามแผนงาน เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 อัตราการปฏิบัติตามนโยบายการระบุตัว เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 อัตราการปฏิบัติตามนโยบายการรับคำสั่งทางวาจา/ทางโทรศัพท์ เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 อัตราการจัดเก็บยา High alert drug ได้ถูกต้องตามนโยบาย เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 อัตราการล้างมือของบุคลากร เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %