< ย้อนกลับ

KR48 : LEAN Management Result


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนกระทั่งพบแพทย์ เวลา (นาที) 0.00 0.00 นาที
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 ระยะเวลาในการรอคอยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เวลา (นาที) 0.00 0.00 นาที
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 ระยะเวลาในการรอคอยตรวจทางรัวสีวินิจฉัย เวลา (นาที) 0.00 0.00 นาที
4
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 อัตราความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้างและเวชภัณฑ์ถูกต้องตามกระบวนการและระเบียบ เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 6 ร้อยละของรายการยาสั่งเฉพาะรายที่สามารถส่งได้ทันภายใน 5 วันทำการ เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
7