< ย้อนกลับ

KR49 : New service


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
1 virtual clinic เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
2 dental clinic เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
3 canabis clinic เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %