< ย้อนกลับ

KR5 : Employee Productivity (HCROI)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 1 ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ Human Capital Return on Investment (HCROI) บาท (฿) 1.50 1.42 ฿
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 2 มูลค่าเพิ่มในทุนมนุษย์ต่อคน Human Capital Value Added (HCVA) บาท (฿) 800,000.00 78,710.41 ฿

Power BI