< ย้อนกลับ

KR51 : Conversion Rate Optimization


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[3.1]  ความคาดหวังของลูกค้า 1 Trigger Timing เวลา (นาที) 7.00 0.00 นาที
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 a Personalized Offer เวลา (นาที) 7.00 0.00 นาที