< ย้อนกลับ

KR53 : TQC (Phase1)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
1 TQC Phase1 (1-6) เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %