< ย้อนกลับ

KR58 : Brand Advocacy (Response Rate) / (Likelihood to Recommend)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 1 อัตราความต้องการในการบอกต่อของผู้รับบริการ เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 94.00 %
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 2 อัตราความต้องการในการมาใช้บริการซ้ำ เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 92.00 %