< ย้อนกลับ

KR60 : ISO 9001 : 2015 (Phase1)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1 Phase 1 การจัดทำแนวทางมาตรฐาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %