< ย้อนกลับ

KR62 : ผลลัพธ์การตรวจสอบจากองค์กรภายนอก


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1 ผลลัพธ์การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 0.00 %
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 2 ผลลัพธ์การตรวจสอบจากผู้สอบ มช ด้านบัญชี และการเงิน จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n