< ย้อนกลับ

KR63 :


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
1
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 Falling จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 Prescribing Error Rate (OPD) จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 Dispensing Error Rate (OPD) จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 Adminstration Error Rate (OPD) จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 6 Prescribing Error Rate (IPD) จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 7 Dispensing Error Rate (IPD) จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 8 Adminstration Error Rate (IPD) จำนวนครั้ง (n) 0.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 9 อัตราทำความสะอาดมือของแพทย์ เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 10 อัตราการทำความสะอาดมือของพยาบาล เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 11 อัตราการทำความสะอาดมือของผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยการพยาบาล เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %