< ย้อนกลับ

KR64 : Emergency Preparedness Result


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราการซ้อมแผนรองรับอัคคีภัย จำนวนครั้ง (n) 1.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 อัตราการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ จำนวนครั้ง (n) 1.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 อัตราการซ้อมแผนรองรับกรณีระบบสารสนเทศล่ม จำนวนครั้ง (n) 1.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 อัตราการซ้อมแผนรองรับแผ่นดินไหว จำนวนครั้ง (n) 1.00 0.00 n
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 อัตราการซ้อมแผนรองรับกรณีโรคอุบัติใหม่ จำนวนครั้ง (n) 1.00 0.00 n