< ย้อนกลับ

KR66 : การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เปอร์เซ็นต์ (%) 90.00 0.00 %