< ย้อนกลับ

KR67 : ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมวิชาชีพ


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
1