< ย้อนกลับ

KR69 : 7.1 ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล VAP
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล CAUTI
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล BSI
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 จำนวนวันนอนเฉลี่ย
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 จำนวนวันนอนเฉลี่ย Major Procedure
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 6 จำนวนวันนอนเฉลี่ย MIS
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 7 อัตราของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มคนไข้ที่เข้าร่วมการดูแลผ่านระบบ Digital
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 8 อัตราของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตาม Protocol ของแพทย์ที่ผ่าน NCDs Center
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 9 อัตราผู้่ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในกลุ่มคนไข้ที่เข้าร่วมการดูแลผ่านระบบ Digital
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 10 อัตราการผ่าตัดซ้ำ (Unplan)
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 11 อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 12 อัตราการเข้ารับบริการซ้ำใน 48 ชั่วโมง
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 13 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหลังผ่าตัด
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 14 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 15 อัตราการติดเชื้อ SSI
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 16 Gross Death Rate
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 17 Net Gross Death Rate
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 18 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล (Complication Rate)
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 19 CMI Overall
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 20 CMI Dead Overall
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 21 CMI Total ICU
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 22 CMI Dead ICU
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 23 อัตราพนักงานกลุ่มเป้าหมายผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 24 Med checkup Report error
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 25 IT security 
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 26 Cyber attacks or successful external extrusion
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 27 Downtime or IT reliability