< ย้อนกลับ

KR7 : clinical outcome


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ > 2 ของผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 จำนวนวันนอนเฉลี่ย (Major procedure, MIS)
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 มี HbA1C น้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 อัตราผู็ป่วยโรคความดันโลหิตสูง..... เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 Gross Death rate เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.82 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 6 CMI OVERALL
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 7 Net Gross Dead Rate เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.64 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 8 อัตราการติดเชื้อ VAP
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 9 อัตราการติดเชื้อ CAUTI
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 10 อัตราการติดเชื้อ SSI เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 11 อัตราการติดเชื้อ CRBSI/CABSI
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 12 อัตราการติดเชื้อ CLABSI
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 13 อัตราการกลับมาตรวจซ้ำภายใน 48 ชั่วโมง ด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผน เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 14 อัตราการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผน เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 15 อัตราตาย (เทียบกับความรุนแรงของโรค)
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 16 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ดูแลผ่านระบบ Digital))
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 17 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ดูแลผ่านระบบ Digital))