< ย้อนกลับ

KR70 : 7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 1 ระยะเวลาในการรอพบแพทย์คลินิกบริการผู้ป่วยนอก
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 ระยะเวลาในการรอคอย Admit หอผู้ป่วยใน
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 อัตราการรายงานผลตรวจทางรังสีล่าช้า
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 4 อัตราการรายงานผลตรวจทางรังสีผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตภายในเวลา 15 นาที
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 5 อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 6 จำนวนอุบัติการณ์ เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงไม่พร้อมใช้งาน
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 7 อัตราการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 8 อัตราการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ตามแผนงานกำหนด
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 9 อัตราการสอบเทียบเครื่องมือตามแผนงานกำหนด
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 10 อัตราสินค้าคงคลังพร้อมเบิกจ่าย
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 11 อัตราการซ้อมแผนรองรับอัคคีภัย
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 12 อัตราการซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 13 อัตราการซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 14 อัตราการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 15 อัตราการพนักงานผ่านการอบรม BLS
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 16 อัตราการซ้อมแผนรองรับกรณีระบบสารสนเทศล่ม
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 17 อัตราการซ้อมแผนรองรับกรณีโรคอุบัติใหม่
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 18 ร้อยละของยาและเวชภัณฑ์ที่สามารถส่งได้ทันและครบถ้วนตามข้อกำหนด
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 19 ร้อยละของรายการยาสั่งเฉพาะรายที่สามารถส่งได้ทันภายใน 5 วันทำการ
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 20 จำนวนเดือนสำรองคงคลัง
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 21 อัตราความพึงพอใจของบริษัทยา/เวชภัณฑ์/Distributor ต่อองค์กร
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 22 อัตราความพึงพอใจของบริษัทยา/เวชภัณฑ์/ Distributor ต่อหน่วยคลังเวชภัณฑ์
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 23 อัตราความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 24 อัตราการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของผู้ใช้งาน
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 25 อัตราการได้รับพัสดุตรงตามเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง