< ย้อนกลับ

KR71 : 7.2 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 1 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมที่ระดับคะแนน 5
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 2 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 3 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มราชการต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 4 อัตราความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 5 อัตราความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 6 อัตราความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา ต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 7 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการบริการผู้ป่วยใน
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 8 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มข้าราชการ ต่อการบริการผู้ป่วยใน
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 9 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มทั่วไป ต่อการบริการผู้ป่วยใน
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 10 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต่อการบริการผู้ป่วยใน
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 11 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา ต่อการบริการผู้ป่วยใน
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 12 อัตราการรับรู้ต่อการบริการ (Perception)
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 13 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองความต้องการก่อนเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 14 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มข้าราชการ ระหว่างเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 15 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มทั่วไป ระหว่างเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 16 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ระหว่างเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 17 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา ระหว่างเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 18 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองอย่างเหนือความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มข้าราชการ ภายหลังเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 19 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองอย่างเหนือความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มทั่วไป ภายหลังเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 20 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองอย่างเหนือความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ภายหลังเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 21 อัตราความพึงพอใจต่อการตอบสนองอย่างเหนือความคาดหวังของผู้รับบริการกลุ่มประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา ภายหลังเข้ารับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 22 อัตราความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 23 อัตราความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มข้าราชการ ต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 24 อัตราความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มทั่วไป ต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 25 อัตราความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 26 อัตราความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา ต่อการบริการผู้ป่วยนอก
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 27 จำนวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 28 อัตราการรับรู้ตราสินค้า: Positioning
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 29 อัตราการรับรู้ตราสินค้า: Professional
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 30 อัตราการรับรู้ตราสินค้า: Service
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 31 อัตราการรับรู้ตราสินค้า: Price
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 32 อัตราการรับรู้ตราสินค้า: High Medical Technology
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 33 อัตราความจงรักภักดีของผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ CRM เฉพาะราย
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 34 อัตราความจงรักภักดีของผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ Special CRM เฉพาะราย
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 35 อัตราความจงรักภักดีของผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ Exclusive CRM เฉพาะราย
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 36 อัตราความต้องการในการบอกต่อของผู้รับบริการกลุ่มข้าราชการ Advocacy Rate
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 37 อัตราความต้องการในการบอกต่อของผู้รับบริการกลุ่มทั่วไป Advocacy
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 38 อัตราความต้องการในการบอกต่อของผู้รับบริการกลุ่มรัฐวิสาหกิจ Advocacy
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 39 อัตราความต้องการในการบอกต่อของผู้รับบริการกลุ่มประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา Advocacy
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 40 อัตราความต้องการในการมาใช้บริการซ้ำ ของผู้รับบริการกลุ่มข้าราชการ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 41 อัตราความต้องการในการมาใช้บริการซ้ำ ของผู้รับบริการกลุ่มทั่วไป
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 42 อัตราความต้องการในการมาใช้บริการซ้ำ ของผู้รับบริการกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 43 อัตราความต้องการในการมาใช้บริการซ้ำ ของผู้รับบริการกลุ่มประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา
[7.2]  ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 44 Net Promoting Score