< ย้อนกลับ

KR73 : 7.5 ข ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 อัตราความสำเร็จของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 2 ด้านยุทธศาสตร์: อัตราความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 3 ด้านการปฏิบัติงาน: 
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 4 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระดับ Adverse Event 
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 5 อัตราบุคลากรได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 6 จำนวนชั่วโมง/ปีที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้จากการถูกละเมิดหรือโจมตี (Downtime)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 7 ด้านการเงิน:
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 8 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณตามกำหนดระยะเวลา
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 9 สัดส่วนรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 10 ด้านกฏหมาย: ระดับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 11 ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์: จำนวนการถูกสื่อมวลชน สื่อสังคม Online  เผยแพร่ข่าวในเชิงลบ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 12 ผลลัพธ์ของการลงทุนสำคัญ intelligent risk
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 13 ความก้าวหน้าของการขยายโรงพยาบาลใหม่
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 14 Member of telemedicine
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 15 Revenue from private sector 
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 16 Revenue from tele or digital medicine