< ย้อนกลับ

KR76 : 7.3ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (Workforce Capabilty and Capacity)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 1 บุคลากรผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพในด้านCore Competency และ Functional Competency แยกตาม  Segment
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 2 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ด้าน Clinical ลดลงจากการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 3 บุคลากรผ่านการพัฒนาด้านผู้นำ Leadership Program ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 4 เปอร์เซนต์แพทย์เฉพาะทาง
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 5 เปอร์เซ็นต์พยาบาลเฉพาะทาง
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 6 ผลิตภาพบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 7 ระยะเวลาการบรรจุเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างงาน และเพิ่มอัตรากำลังแต่ละตำแหน่ง
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 8 อัตราการว่างของตำแหน่งงาน
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 9 สัดส่วนแพทย์ พยาบาลต่อผู้ป่วย
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 10 จำนวนผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่ง
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 11 อัตราการลาออกของบุคลากร แยกตาม Segment
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 12 อัตราการลาออกของบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 13 อัตราการลาออกของพยาบาลประจำการ
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 14 อัตราการผ่านทดลองงาน
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 15 อัตราการลาออกของบุคลากรภายในช่วงทดลองงาน 90 วัน (Onboarding Program)