< ย้อนกลับ

KR78 : 7.3 ก (3)ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 1 อัตราคะแนนความสุขของบุคลากร (Happinometer) ในภาพรวม (CMU Survey)
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 2 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (HR Survey)
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 3 อัตราค่าเฉลี่ยของระดับความผูกพันของบุคลากร (CMU Survey)
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 4 อัตราความผาสุขของบุคลากร (HR Survey)
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 5 ความพึงพอใจของบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 6 ความพึงพอใจแยกปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 7 ความพึงพอใจแยกกลุ่มบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 8 ความผูกพันแยกกลุ่มบุคลากร