< ย้อนกลับ

KR79 : 7.3 ก (4)การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 1 CME / CNE / CPE คะแนนการพัฒนาวิชาชีพ
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 2 Nurse competency
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 3 Patient safety training
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 4 Patient right training
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 5 ACLS training
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 6 Talent recruitment
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 7 Talent development
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 8 TQA performance excellent training
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 9 Upskill reskill