< ย้อนกลับ

KR8 : Safety Outcome


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
1
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2 Spine center เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %
[7.1]  ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3 Eye center เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 0.00 %