< ย้อนกลับ

KR80 : 7.4 ก (1)การนำองค์กร (Leadership)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้นำ ในด้าน C Customer
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 2 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้นำ ในด้าน Q Quality
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 3 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้นำ ในด้าน I Innovation & Integrity
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 4 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้นำ ในด้าน T Teamwork
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 5 อัตราผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (GLD 3)