< ย้อนกลับ

KR81 : 7.4 ก (2)การกำกับดูแลองค์กร (Governance)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1 อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสารของผู้นำ
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 2 ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 3 ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 4 ผลการประเมิน HA JCI iso 15189
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 5 ผลประเมินของมหาวิทยาลัย
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 6 การผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ