< ย้อนกลับ

KR82 : 7.4 ก (3)กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1 จำนวนครั้งของการละเมิดกฏหมาย และกฏระเบียบข้อบังคับ
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 2 ด้านการจัดซ์ื้อจัดจ้าง
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 3 ด้านระเบียบมหาวิทยาลัย
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 4 ด้านระเบียบบุคลากร